Hizmetlerimiz:
* İmar planı uygulamaları;
TİMAR PLANI UYGULAMALARI (İfraz-Tevhit-Yola Terk vs.) İmar Planları, belde halkının emniyet ve sağlığını korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve onlara iyi yaşama düzeni sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve şehir verilerine göre konut, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi şehirsel fonksiyonlar arasında mevcut ve sağlanabilecek imkanlar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için kadastro durumu da işlenmiş halihazır haritalar üzerine çizilen planlardır. Bina inşa etmek istediğinizde, ilgili Belediye'ye (İmar Planı dışındaki alanlarda Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri'ne) müracaat ederek Ruhsat almanız gerekir. Ruhsat verilirken, İmar Planı hükümleri uygulanır (çekme mesafeleri, bina yüksekliği vb.). İFRAZ (AYIRMA) Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır. TEVHİD (BİRLEŞTİRME) Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesidir. YOLA TERK / YEŞİL ALANA TERK / PARKA TERK Yol İstikmamet Planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri gözönünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır. Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili Belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının Yola / Yeşil Alana / Parka Terk işlemlerinin yapılması istenir, aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz. İmar Planları, Şehir ve Bölge Planlamacılar tarafından çizilir, Planların Uygulayıcıları ise Harita Mühendisleri'dir. Bu işlemler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Genelgesi gereği Harita Mühendislik büroları tarafından yapılabilir.

* Yapı aplikasyon projesi;
PROJE APLİKASYONU Yapılan imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu projelerini, bahçe mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri zemine uygulama işlerine Aplikasyon denir. Aplikasyon, harita veya planların yapımı amacı ile arazide tesis edilmiş olan poligon noktası vb. gibi sabit noktalardan yararlanılarak yapılır. Aplikasyon, çoğunlukla prezisyon (hassasiyet) gerektiren çalışmalardır. Aplikasyon Nasıl Yapılmalıdır? Her işte talep edilen bir doğruluk vardır, olmalıdır da. Talep edilen doğruluğa göre ölçme yöntemi ve kriterleri seçilir. Aplikasyonda elde edilecek prezisyon ( doğruluk, hassasiyet ), seçilecek ölçme yöntemi ve kriterlere göre değişkenlik arzedebileceği gibi, ilerde büyük zararlara yol açabileceği gözardı edilmemelidir. Bu nedenle önemlidir. Bir mühendislik hizmetinde tasarlanan geometrinin talep edilen dogruluğu karşılayacak şekilde araziye aktarılması gerekir. Yatay geometrinin araziye aktarılması işlemi, Konum Aplikasyonu'dur. Konum aplikasyonuna inşaat şantiyelerinde, en güzel örnek; 'binaların aplikasyonu' dur. Bu uygulamanın bir çok yöntemi olmasına rağmen, sıklıkla şantiyelerde uygulanan yöntem ve olması gereken Harita Mühendislik ölçme yöntemlerinden bahsedilecektir. BİNALARIN KONUM APLİKASYONU Vaziyet veya konum planı üzerine yerleştirilmiş olan bir binaya ait köşe noktalarının, planı üzerinden elde edilen aplikasyon elemanlarından yararlanılarak aktarılmasi işlemine binanın aplikasyonu denir.

* İmar planı uygulamaları;
TİMAR PLANI UYGULAMALARI (İfraz-Tevhit-Yola Terk vs.) İmar Planları, belde halkının emniyet ve sağlığını korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve onlara iyi yaşama düzeni sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve şehir verilerine göre konut, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi şehirsel fonksiyonlar arasında mevcut ve sağlanabilecek imkanlar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için kadastro durumu da işlenmiş halihazır haritalar üzerine çizilen planlardır. Bina inşa etmek istediğinizde, ilgili Belediye'ye (İmar Planı dışındaki alanlarda Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri'ne) müracaat ederek Ruhsat almanız gerekir. Ruhsat verilirken, İmar Planı hükümleri uygulanır (çekme mesafeleri, bina yüksekliği vb.). İFRAZ (AYIRMA) Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır. TEVHİD (BİRLEŞTİRME) Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesidir. YOLA TERK / YEŞİL ALANA TERK / PARKA TERK Yol İstikmamet Planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri gözönünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır. Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili Belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının Yola / Yeşil Alana / Parka Terk işlemlerinin yapılması istenir, aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz. İmar Planları, Şehir ve Bölge Planlamacılar tarafından çizilir, Planların Uygulayıcıları ise Harita Mühendisleri'dir. Bu işlemler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Genelgesi gereği Harita Mühendislik büroları tarafından yapılabilir.

* Fenni - mesuliyet tuş;
Bir yapının, tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, İmar Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesinin kamu adına denetiminin, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği uzmanlık alanındaki mühendis ve mimarlar tarafından ayrı ayrı üstlenilmesidir. (3194 sayılı İmar kanunu madde:28)

* Benzinlik , kooperatif , fabrika , toplu konut , vb. haritaları;
Şantiyelerde Uygulanan Yöntem: Şekilde I, II, III, IV noktalarının çevirdiği parsele ait ölçme krokisi verilmiştir. Parsel içine yerleştirilecek binanın AB cephe doğrultusunun I, II sınır çizgisine paralel olarak 5 metre içeri çekilmesi, D köşe noktasının da I, IV sınır çizgisinden 3 metre içerde olması öngörülmektedir. Aplikasyon işlemi, önce D, sonra A bina köşelerinin araziye işaret edilmesi suretiyle yapılır. Bu amaçla I, II sınır çizgisine 5 ve 14 metre, I, IV sınır çizgisine ise 3 metre uzaktan paralel dogrultular jalonlanır. I, II sınır çizgisine 14 metreden jalonlanan paralel doğrultu ile I, IV sınır çizgisine 3 metreden jalonlanan paralel dogrultunun kesim noktası aranan D noktasıdır. D noktasından AB doğrultusuna inilen dikin ayağı A noktasıdır. Daha sonra B ve C noktalarını belirtmek amacı ile, cephe doğrultusu üzerinde A'dan 12 metre alınarak B noktası ve bu noktadan çıkılan dikin üzerinde de 9 metre alınarak C noktası işaretlenir. Aplikasyonu kontrol amacı ile AC ve BD köşegenleri ile DC kenarının uzunlukları ölçülür. İşaretlenmiş olan bu noktalara, nokta kazıkları çakılır ve aplikasyon noktaları ip iskelesi üzerine doğrultuya girerek taşınır. Jalonlanan AB, BC, CD ve AD doğrultuları, doğru bir biçimde ip iskelesinin ahşap çıtasına aktarılır. Aktarma işlemi ip iskelesinin ahşap çıtasına çakılan çivilerle yapılır. Bu çivilere takılan tel veya ipler AB, BC, CD ve AD doğrultularını gösterir ve bu şekilde iplerle yapı çalışmaları yürütülür. B) Harita Mühendislik Ölçme Yöntemi: Öncelikle, aplikasyona yönelik, saha içinde uygun sayı ve konumdaki noktalardan yatay ( nirengi, poligon vs. ) ve düşey (nivelman ) ağlar oluşturulur. Bir noktanın belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemler şunlardır: Dik koordinat metodu , sık kullanılmaz Kutupsal koordinat metodu, Bağlama metodu (iki noktadan kenar kestirmesi) , sık kullanılmaz Kestirme metodu (iki noktadan açı kestirmesi), sık kullanılmaz Konum aplikasyonunda, kutupsal koordinat metodunda yatay açı ve yatay uzunluk ölçme yöntemleri ve bunu sağlamak için de Elektronik Takeometre ( Total Station ) ölçme aletleri kullanılır. Ölçme aleti seçilirken açı okuma doğruluğu ve mesafe okuma doğruluğu, prezisyonu etkileyen unsurlardandır. A ve B noktaları koordinatları bilinen, arazide mevcut, ağa ait noktalardır. Konumlandırılması hedeflenen yapıya ait Pi noktasını aplike etmek amaci ile, ölçme aleti, B noktasına kurulur ve A noktasına yöneltilir. B açısının yardımıyla BP doğrultusu bulunur ve bu doğrultu üzerinde BP mesafesi kadar alınarak Pi noktasının yeri tesbit edilmiş olur. Dikkat edilmesi gereken husus; bu aplikasyon modelinde, aplike edilen noktaların hiç biri türetilmez, dolayısıyla türetilen noktaların hatalarını da birlikte taşıması söz konusu değildir. Bu nedenle, aplike edilen her nokta aynı ve yüksek prezisyona (doğruluğa) sahiptir. Aplike edilen nokta sayısı arttıkça, işlem hızı da artar. Oysa Şantiyelerde uygulanan yöntemde, hem hatalar taşınır, hem de prezisyon düşüktür.

* Maden taş ocağı gibi işletme sahalarının üretim haritaları;
Açık maden sahalarının ruhsatlandırılması için gerekli olan işletme sınırları tespiti ve akabinde gerekli olan periyodik röleve ölçümleri ve çizimlerinin hazırlanması da hizmetlerimiz arasındadır. İmalat haritaları; yapılan çalışma alanına göre 1/500 veya uygun ölçekte yapılır. Yer altı faaliyetleri ile ilgili olarak açılan kuyu, galeri, başyukarı, fere, ayak gibi çalışma alanları harita üzerinde ölçekli olarak uygun bir çizimle belirlenir. Faaliyetlerin yer üstü ve yer altı olarak yapılması durumunda her iki faaliyet kot ve koordinat değerleri ile birbirine bağlanır. İmalat haritası; ölçümü yapan teknik eleman, sahadan sorumlu teknik nezaretçi ve ruhsat sahibince imzalanır. Ölçümün yapıldığı tarih üretim haritası üzerine veri olarak yazılır. Ocak üretim sahasının halihazır durumunun ölçülmesi ve bir önceki yılla mukayese edilerek yapılan üretimin kesitler yardımıyla, yönetmelikte belirtilen şekilde harita üzerinde gösterilmesidir.

* Plankote , haritalar ve kübaj hesabı;
Açık maden sahalarının ruhsatlandırılması için gerekli olan işletme sınırları tespiti ve akabinde gerekli olan periyodik röleve ölçümleri ve çizimlerinin hazırlanması da hizmetlerimiz arasındadır. İmalat haritaları; yapılan çalışma alanına göre 1/500 veya uygun ölçekte yapılır. Yer altı faaliyetleri ile ilgili olarak açılan kuyu, galeri, başyukarı, fere, ayak gibi çalışma alanları harita üzerinde ölçekli olarak uygun bir çizimle belirlenir. Faaliyetlerin yer üstü ve yer altı olarak yapılması durumunda her iki faaliyet kot ve koordinat değerleri ile birbirine bağlanır. İmalat haritası; ölçümü yapan teknik eleman, sahadan sorumlu teknik nezaretçi ve ruhsat sahibince imzalanır. Ölçümün yapıldığı tarih üretim haritası üzerine veri olarak yazılır. Ocak üretim sahasının halihazır durumunun ölçülmesi ve bir önceki yılla mukayese edilerek yapılan üretimin kesitler yardımıyla, yönetmelikte belirtilen şekilde harita üzerinde gösterilmesidir.

*Plankote , haritalar ve kübaj hesabı;

* Şeritvari haritalar;
Yol, kanal,tünel, enerji nakil hatları gibi projelere altlık oluşturması için yapılan; proje ekseninden sağa ve sola belirli bir alanın ölçüldüğü haritalardır.

* Sınırlandırma haritaları;
Sınırlandırma Haritaları; 2010/22 sayılı genelgede; "Tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalardır." şeklinde tanımlanmıştır. 2010/22 sayılı genelge gereğince sınırlandırma; haritası ilgilisi tarafından yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken işlemlerdendir. Buna göre parselini sınırlandırma haritası yaptırmak isteyen ilgilinin bu işlemi, serbest harita mühendisine yaptırması gerekmektedir. * Sınırlandırma haritaları; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir. Sınırlandırma haritası dosyasının teknik kontrolünün yapılması için, yüklenici mühendis aracılığıyla kadastro müdürlüğüne başvurulur.

* Konum belirleme;
Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.

* Danışmanlık;
Danışmanlık

*Vaziyet planı , bağımsız bölüm planı , röperli kroki

Anasayfa
Kurumsal
Hizmetlerimiz
Ekipmanlarımız
Projelerimiz
Belgelerimiz
İletişim